REKRUTACJA 2020 LSP

Kandydacie!
__________________________________________________________

LINK DO WYNIKÓW:
http://szkolaplastyczna.eu/2020/06/30/wyniki-rekrutacji-do-lsp/

_____________________

Termin i godzina ogłoszenia wyników rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu na rok szkolny 2020/2021: WTOREK | 30 czerwca 2020 r. o 9.00
Listy zostaną wywieszone  na terenie Szkoły oraz na naszej stronie internetowej.
_________________________________

Termin składania dokumentów drogą mailową lub w sekretariacie szkoły – do 19.06.2020 r.
Termin egzaminu wstępnego – 25.06.2020 r.

Nasza szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej – nie dostaniesz się do naszej szkoły logując w systemie.

Obecność Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu w systemie rekrutacji elektronicznej ma charakter wyłącznie informacyjny.

Do Liceum Sztuk Plastycznych dostaniesz się tylko na podstawie egzaminu wstępnego.

 

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu | 2020

19.06.2020 r. (piątek) termin składania dokumentów (kwestionariusz osobowy + podanie)*
-wzory dokumentów do pobrania ze strony
www.szkolaplastyczna.eu/rekrutacja/ 
-dokumenty, można złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy:
sekretariat@zs18.zabrze.pl
lub w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-14.00 (ul. K. Sitki 55, 41-810 Zabrze)
*Pozostałe dokumenty można dostarczyć po egzaminie wstępnym.
1. Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej.
2. 3 zdjecia legitymacyjne
25.06.2020 r. (czwartek) termin egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu
godz. 7.30 – Rejestracja kandydata oraz losowanie nr stanowiska
godz. 8.00-9.00 – Rysunek
-Kandydat wykonuje rysunek martwej natury
Co zabrać:
-przybory do rysowania ( gumkę, ołówki, węgiel lub sangwinę)
-papier formatu a3
godz. 9.30-10.30 – Malarstwo
– Kandydat wykonuje obraz martwej natury farbami wodnymi
Co zabrać:
-przybory do malowania (farby wodne, tempery, akryle)
-papier formatu a3
-szmatkę do wycierania
-pojemnik na wodę
-paleta do mieszania farb
godz. 11.00-12.00 – Kompozycja przestrzenna
-Kandydat wykonuje pracę przestrzenną z plasteliny na zadany temat (Temat pracy zostanie ogłoszony w dniu egzaminu)
Co zabrać:
-plastelinę
-narzędzia rzeźbiarskie
-podstawkę z kartonu o wymiarach 15x15cm
od godz. 13.00 – Egzamin teoretyczny + teczka
-Kandydat prezentuje swoje prace (max. 20 prac) oraz przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna
Czas trwania – ok. 10-15 min.
-kolejność wg opublikowanej listy w dniu egzaminu
Dodatkowo
– Każdy kandydat powinien mieć maseczkę (maseczkę zakrywającą usta i nos zdejmuje tylko na czas samego egzaminu przy stanowisku)
– Proszę zabrać ze sobą coś do jedzenia i picia

 ————————-

materiały do pobrania:

Podanie do LSP + kwestionariusz na rok szk.2020

ZASADY REKRUTACJI

PROCEDURY HIGIENICZNE – EGZAMINY WSTĘPNE 2020

NA PODSTAWIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA W 2020 R. EGZAMINÓW
ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 18 W ZABRZU
(opracowanych na podstawie CKE, MZ i GIS)

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga
pomocy np. w poruszaniu się.

3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych itp.

4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5
m) oraz mają zakryte usta i nos.

7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje
na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania
uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie
twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego
odstępu).

8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu
miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1)
podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) kończy
odpowiedź i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby
uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte
usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbęd-
nego odstępu.

10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte
usta i nos w trakcie egzaminu.

11. Przy wejściu do szkoły oraz do sali należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk.

12. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej
1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

13. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem bezpiecz-
nej odległości.

14. Zdający może zostawić rzeczy osobiste (np.: wyłączony telefon, kurtkę, torebkę, plecak itd.) w wyzanczonym
miejscu na początku sali gdzie odbywa się egzamin

15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem
egzaminu oraz po jego zakończeniu.