REKRUTACJA 2020 SP35

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 35 w Zabrzu na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 35 na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na podstawie:

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późniejszymi zmianami),

 Uchwała NR XXXVIII/429/17RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 Zarządzenia NR 66/WO/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Składanie zgłoszeń (zapisywanie dzieci zamieszkałych w obwodzie) do Szkoły Podstawowej nr 35

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 35 przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 35 mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

Składanie zgłoszeń (zapisywanie dzieci) w sekretariacie szkoły

do 15 04. 2020r.

Składanie wniosków kandydatów spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 35 w Zabrzu (na wolne miejsca)

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 35 są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie kryteriów zawartych w Uchwale NR XXXVIII/429/17RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica ( prawnego opiekuna) kandydata.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 35 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem można dokonywać w terminie od 22.04.2020 r. od godziny 8.00 do 8.05.2020 r. do godz. 15.00 do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35.

Wyniki rekrutacji

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 5 czerwca 2020 r. od godz. 14.00 w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dokumenty do pobrania:
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA M ZABRZE_do klasy I spoza obwodu.

Oswiadczenia-wzor
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 1

dla kandydatów spoza obwodu:
Oświadczenie woli
uchwała rekrutacja do kl I poza obwodem-1
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA REJONU

regulamin: Regulamin rekrutacja