Historia Szkoły

Historia szkoły

W skład Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu-Kończycach wchodzą obecnie trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 35, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastyczne. Początki szkolnictwa w gminie Kończyce sięgają roku 1856, kiedy to pojawił się projekt budowy szkoły powszechnej, do której uczęszczać miały dzieci z Kończyc, Pawłowa i Bielszowic. Projekt ten nie został jednak zrealizowany. Zbiórkę pieniędzy na budowę szkoły rozpoczęto dopiero w 1865 roku, ale jednorazowo zebrana suma nie dawała szans na podjęcie inwestycji. Równolegle przygotowywano się do uruchomienia szkoły w tymczasowo wynajmowanych pomieszczeniach, co udało się w lutym 1865 roku. W prowizorycznych warunkach szkoła funkcjonowała do 1871 roku, kiedy to wobec wypowiedzenia umowy najmu, pojawiła się konieczność przeniesienia uczniów do Pawłowa. Ta niewygodna dla mieszkańców Kończyc sytuacja wpłynęła na przyspieszenie działań zmierzających do budowy własnej szkoły.
Zamierzenia te udało się sfinalizować w październiku 1875 roku.

Budynek szkoły z 1875 roku (nieistniejący)

Uruchomiono wtedy szkołę w nowo budowanym budynku, położonym w środku gminy przy głównej ulicy. Budynek szkolny stał przy dzisiejszej ulicy Paderewskiego przed budynkiem obecnego przedszkola. Była to szkoła jednoklasowa, a od 1884 roku trzyklasowa. Cały czas wzrastała liczba uczniów. W 1899 roku uczęszczało już do szkoły około 500 dzieci i należało pomyśleć o budowie nowego, większego budynku. W latach 1900-1901 wybudowano nowy gmach, który jednak już po kilku latach okazał się znowu za mały. Powodem był intensywny rozwój gminy i wzrost liczby mieszkańców. Do szkoły uczęszczały też dzieci z Pawłowa, gdyż tamtejsza szkoła była za mała, by pomieścić wszystkich uczniów. Szkoła znajdowała się za wcześniejszym budynkiem, w głębi placu, przy głównej ulicy. Obecnie w budynku szkolnym z 1901 roku działa przedszkole oraz biblioteka.

Budynek szkoły z 1901 roku

Wybuch I wojny światowej przeszkodził w realizacji planów budowy nowego gmachu, a po jej zakończeniu inwestycja nie była już tak niezbędna. W momencie uruchamiania szkoły w 1865 roku pracował w niej jeden nauczyciel, w 1918 roku zatrudniano 19 nauczycieli w 19 klasach. Lata 1918-1922 to okres wielkich zmian dla Górnego Śląska, w tym dla Kończyc. Powstania śląskie, plebiscyt i podział Górnego Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy stworzyły całkiem nową sytuację także w szkolnictwie tego regionu. Po przejęciu gminy przez polskie władze w dniu 16 czerwca 1922 roku, Kończyce stały się pierwszą polską miejscowością, do której wjeżdżało się po przekroczeniu granicy na rzece Czarnawce, jadąc od strony niemieckiego Zabrza (Hindenburg O/S). Szkoła rozpoczęła działalność jako polska szkoła powszechna. W roku szkolnym 1922/1923 uczęszczało do szkoły 1035 dzieci. Kierownikiem szkoły został Marjan Wlekliński. W latach dwudziestych ponownie podjęto starania o budowę nowego budynku szkolnego. Dzięki zabiegom ówczesnego naczelnika gminy, Konrada Sitko, oraz dzięki wsparciu mieszkańców, którzy przekazali pod budowę szkoły ziemię można było przystąpić do inwestycji.

Konrad Sitko, Tadeusz Michajda

Budowę nowego budynku, według projektu znanego architekta katowickiego Tadeusza Michejdy, rozpoczęto w 1929 roku a ukończono w roku 1932. Wykańczanie wnętrz trwało jeszcze dwa lata, gmach oddano do użytku w styczniu 1934 roku. Nowy budynek, położony przy ówczesnej ulicy Wilczka (dzisiejsza ulica Sitki), miał być wizytówką polskiej oświaty. Budynek stał nieopodal granicy, w jego murach funkcjonowały też niemieckie klasy mniejszościowe, tak więc jego nowoczesność miała świadczyć o wysokim poziomie szkolnictwa w Polsce.

Tomasz Wagner w swej książce „Zabrze. Nieznane oblicza śląskiej architektury” tak opisuje budynek szkoły: „Gmach szkoły (…) należy do grupy budynków Michejdy opartych na klasycznych założeniach kompozycyjnych. Ustawiony prostopadle do ulicy Sitki budynek ma dwie fasady. Otwartą na plac szkolny elewację frontową tworzy ponad 100-metrowy korpus flankowany dwoma skrzydłami bocznymi. Mieszczą one odpowiednio mieszkania dla nauczycieli (skrzydło zachodnie) i aulę (skrzydło wschodnie). Na osi fasady znalazł się nieco wyższy od reszty elewacji ryzalit z wejściem głównym i wertykalnymi oknami klatki schodowej. Pierwotnie pola międzyokienne były wyróżnione ciemniejszym kolorem tynku, dzięki czemu wraz z oknami tworzyły silnie wydłużone, poziome pasy (sztandarowy motyw architektury ekspresjonistycznej). Fasada boczna, zlokalizowana wzdłuż ulicy Sitki, jest bardziej zróżnicowana. Tworzą ją dwa pozbawione otworów okiennych, wysunięte ku ulicy pylony, między którymi znajduje się przepruta smukłymi oknami ściana auli, a poniżej nakryta tarasem ściana z arkadowymi oknami parteru. Przestronne wnętrza szkoły zaprojektowane zostały zgodnie z doktryną funkcjonalizmu, z salami lekcyjnymi od południa i doświetlonymi przez liczne okna korytarzami od północy”.

Korty tenisowe na zapleczu szkoły lata 30 XX wieku.

W styczniu 1936 roku Śląski Urząd Wojewódzki zatwierdził nadanie szkole imienia Józefa Piłsudskiego. Uroczyste poświęcenie budynku szkolnego i oficjalne oddanie do użytku nastąpiło dnia 20 listopada 1936 roku z udziałem zaproszonych gości. Wojna i włączenie Kończyc do Niemiec spowodowało, iż szkoła zaczęła funkcjonować jako niemiecka szkoła podstawowa (Volksschule). Zmieniło się kierownictwo i obsada stanowisk nauczycielskich. Ostatni niemieckojęzyczny wpis w kronice pochodzi z października 1944 roku. Po wyzwoleniu Kończyc, w styczniu 1945 roku, podjęto prace zmierzające do uruchomienia szkoły. Zapisano do niej 514 dzieci.

Uczniowie szkoły w pierwszym roku po zakończeniu II Wojny Światowej

W 1951 roku gmina Kończyce została przyłączona do miasta Zabrza i stała się jego dzielnicą. W okresie powojennym szkoła otrzymała numer 35 i jako Szkoła Podstawowa nr 35 funkcjonuje do dnia dzisiejszego (w roku 1965 w Zabrzu działało 39 szkół podstawowych). Z przyczyn politycznych nie zachowano przedwojennego patrona szkoły. W roku 1967 szkoła otrzymała nowego patrona. Nosiła odtąd imię Włodzimierza Majakowskiego, rosyjskiego poety i dramaturga. Także ulica przy której mieściła się szkoła nosiła nazwę Majakowskiego (obecna ulica Sitki).

Przez wiele lat funkcję kierownika szkoły pełnił Stanisław Zamarlik, zasłużony dla zabrzańskiej oświaty nauczyciel i pedagog. Absolwentami szkoły byli m.in. prof. Florian Śmieja (poeta, tłumacz, badacz literatury hiszpańskiej), Norbert Paprotny (malarz), Kazimierz Szołtysek (artysta plastyk, grafik), prof. Marian Oslislo (artysta plastyk, rektor ASP w Katowicach), Małgorzata Mańka-Szulik (wieloletnia dyrektor szkoły, prezydent Zabrza). Niestety intensywny rozwój przemysłu odcisnął swoje piętno na budynku szkoły, który odczuwał skutki działalności wydobywczej sąsiadującej z Kończycami kopalni Makoszowy.

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły, Małgorzaty Mańki-Szulik oraz znanego artysty plastyka Mariana Oslislo, podjęto starania o utworzenie w Kończycach szkoły plastycznej. Działania te wspierali także związani z Zabrzem plastycy, nauczyciele i wykładowcy szkół artystycznych. Dzięki poparciu władz miasta, udało się w 1996 roku utworzyć 5-letnie Liceum Sztuk Plastycznych, które było pierwszą w Polsce szkołą prowadzoną przez samorząd. Liceum dzieliło budynek razem ze szkołą podstawową. Kadrę stanowili częściowo nauczyciele szkoły podstawowej, częściowo nowo zatrudnieni nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz nauczyciele plastycy, w tym także wykładowcy wyższych uczelni. Po wprowadzeniu w kraju reformy systemu edukacji, liceum zostało przekształcone z dniem 1 września 1999 roku w Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych.

Według założeń reformy OSSP jest 6-letnią szkołą plastyczną, do której przyjmowane są dzieci po ukończeniu szkoły podstawowej. Edukacja kończy się dyplomem i możliwością zdania matury. Równolegle czyniono starania o utworzenie Liceum Plastycznego, które przeznaczone byłoby dla absolwentów gimnazjów. Aby umożliwić kształcenie uczniów po ukończeniu gimnazjum, założono z dniem 1 września 2003 roku Liceum Profilowane, które funkcjonowało do roku 2008. Zostało zlikwidowane po otwarciu w szkole 4-letniego Liceum Plastycznego, co nastąpiło w roku 2005. Obecnie wszystkie trzy szkoły zostały połączone w Zespół Szkół nr 18.

W roku 2006 wieloletnia dyrektor szkoły podstawowej oraz szkół plastycznych, Małgorzata Mańka-Szulik, została wybrana na urząd prezydenta miasta Zabrza. Szkołą kierował początkowo wicedyrektor Tomasz Koclęga. Następnie funkcję dyrektora pełniła Iwona Gawrychowska (2007-2012) oraz Izabela Kaczmarzyk (2012-2013). Od września 2013 dyrektorem szkoły jest Wojciech Werner. W ciągu ostatnich 20 lat udało się stworzyć w Kończycach placówkę, w ramach której zgodnie funkcjonuje stosunkowo nieliczna, dzielnicowa szkoła podstawowa oraz szkoły artystyczne.

Szkoła podstawowa znana jest z działalności proekologicznej czy przeglądu jasełek. Uczniowie szkół plastycznych uczestniczą w licznych konkursach, zdobywając w nich nagrody i wyróżnienia. Szkoła jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Rysowania w Zabrzu oraz warsztatów „Barwa i Dźwięk”. Do szkoły plastycznej uczęszczają dzieci i młodzież nie tylko z terenu miasta Zabrza ale także z sąsiednich miast oraz z dalej położonych miejscowości. W roku szkolnym 2007/2008 oddano do użytku boisko szkolne, w roku szkolnym 2009/2010 przeprowadzono termomodernizację budynku, a jesienią 2012 roku powstał dla najmłodszych plac zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”. Szkoła dysponuje pracowniami komputerowymi oraz pracowniami przedmiotów artystycznych. Praktycznie od początku funkcjonowania szkoły artystycznej czynione są starania o budowę zaplecza z dodatkowymi pracowniami, które umożliwiło by dalszą poprawę warunków pracy i nauki.

Bibliografia:
70 lat Szkoły Podstawowej, 10 lat Szkoły Plastycznej w Zabrzu-Kończycach 1936-2006, katalog, Zabrze 2006.
Knosała Józef, Bielszowice, Kończyce, Pawłów. Historyczny zarys, Katowice 1928.
Kroniki szkolne w posiadaniu Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu.
Rechowicz Henryk, Zabrze. Zarys rozwoju miasta, Katowice 1967.
Starowicz Stanisław, Nowa Szkoła Powszechna w Kończycach sprzed 60 lat, maszynopis w zbiorach Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu.
Wagner Tomasz, Nieznane oblicza śląskiej architektury, t.1, Katowice – Zabrze 2003.

Kalendarium szkoły w Kończycach

1856 r. – pierwsza (nieudana) próba utworzenia szkoły w Kończycach
1865-1866 r. – gminy: Kończyce, Pawłów i Bielszowice planują wspólnie budowę szkoły (plan nie zostaje zrealizowany)
4.02.1865 r. – otwarcie szkoły dla dzieci z Kończyc i z Pawłowa w wynajętym od zarządu dóbr Thiele-Winckler budynku cechowni kopalni Double-Zero w Kończycach (nauczyciel Gustaw Samiec)
1871 r. – zarząd dóbr Thiele-Winckler wypowiada dzierżawę budynku, czasowe przeniesienie szkoły do Pawłowa
1875 r. – oddanie do użytku pierwszej siedziby szkoły w Kończycach, przy obecnej ulicy Paderewskiego
1884 r. – szkoła jednoklasowa zamieniona zostaje w trzyklasową
1886 r. – pierwsza wzmianka o bibliotece szkolnej
1899 r. – do szkoły uczęszcza ponad 500 dzieci
1900-1901 r. – budowa drugiego budynku szkoły (obecny budynek przedszkola i biblioteki w Kończycach)
1902-1915 r. – w szkole działa biblioteka publiczna założona przez towarzystwo „Der Volksbibliothek Verein”
1904 r. – rozpoczęcie działalności szkoły gospodarstwa domowego
1905 r. – obchody 100 rocznicy śmierci Fryderyka Schillera, autora „Ody do radości”
1906 r. – do szkoły uczęszcza najwięcej w jej historii uczniów: 1337
1910 r. – niezrealizowane plany budowy kolejnego, większego budynku szkolnego
1918 r. – w szkole pracuje 19 nauczycieli
1922/1923 – pierwszy rok szkolny w niepodległej Polsce
1924-1939 r. – u boku polskiej szkoły działa niemiecka szkoła mniejszościowa
1927/1928 r. – otwarcie u boku szkoły ochronki (przedszkola)
1929-1934 r. – budowa obecnej siedziby szkoły (projektu Tadeusza Michejdy), z inicjatywy ówczesnego naczelnika gminy, Konrada Sitko
1929 r. – wznowienie działalności szkoły gospodarstwa domowego
15.05.1932 r. – Święto Pieśni Okręgu Szkolnego Katowice z udziałem chórów szkolnych z 14 szkół
1933/1934 r. – w szkole działa drużyna harcerska
1934 -1937 r. – w czasie wakacji odbywają się zajęcia (gry i zabawy) w ramach tzw. drużyn jordanowskich
31.01.1936 r. – patronem szkoły zostaje Józef Piłsudski
20.11.1936 r. – uroczystość poświęcenia nowego budynku szkoły
1.09.1939 r. – w szkole mieszczą się polskie stanowiska obserwacyjne i bojowe
1939 -1945 r. – szkoła funkcjonuje jako niemiecka szkoła podstawowa (Volksschule)
1945 r. – wznowienie działalności polskiej szkoły w Kończycach, wyposażenie szkoły zdewastowane przez żołnierzy radzieckich
1947 r. – wizyta w szkole wojewody śląskiego, gen. Aleksandra Zawadzkiego
1.05.1948 r. – po raz pierwszy uczniowie biorą udział w obchodach Święta Pracy
1948 -1949 r. – remont szkoły
1950 r. – w szkole zamontowano radiowęzeł
1961 -1962 r. – remont szkoły
1967 r. – patronem szkoły został Włodzimierz Majakowski
1976 r. – otwarcie harcówki
1983 -1984 r. – remont szkoły
1986 r. – pierwsze obchody rocznicowe nawiązujące do poświęcenia budynku szkolnego w 1936 r.
1992/1993 r. – początek działalności szkolnego kółka ekologicznego
1996 r. – utworzenie Liceum Sztuk Plastycznych
1997 r. – szkoła współorganizuje „Międzynarodowy Festiwal Rysowania” w Zabrzu
1999 r. – przekształcenie LSP w Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych
1999 r. – ukazuje się album fotograficzny pt. „Zabrzańskie kościoły” dedykowany papieżowi Janowi Pawłowi II
2002 r. – Szkoła Podstawowa nr 35 oraz OSSP tworzą Zespół Szkół nr 18
2002 r. – ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej „Biblioryt”
2005 r. – utworzenie Liceum Plastycznego
2006 r. – wizyta w szkole rodziny przedwojennego naczelnika Konrada Sitko
2008 r. – oddanie do użytku nowego boiska sportowego
2009 r. – termomodernizacja budynku

Osiągnięcia z ostatnich 10 lat

2015/2016

XII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych – Koszalin 2015

I miejsce – Barbara Podobińska  III OSSP

III Mistrzostwa Zabrza w badmintonie dla SP i G o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze

I miejsce – Stanisław Goliwąs VI SP

XXIII Ogólnopolski plener rysunkowo-malarski dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych Kazimierz Biskupi 2015

II miejsce – Monika Smetaniuk IV LP

Konkurs fotograficzny „Życie jest piękne” organizowany przez Miasto Ruda Śląska

I miejsce – Szymon Florek V OSSP
II miejsce – Aleksandra Szopa IV LP
III miejsce – Agata Puławska IV LP

XVII Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze

III miejsce – reprezentacja chłopców VI SP

Konkurs fotograficzny na reportaż z wydarzenia podczas Dnia Solidarności z Chorującymi Psychicznie Katowice
I nagroda – Patrycja Janoszka II OSSP
III nagroda – Magdalena Górka II OSSP

Współzawodnictwo sportowe zabrzańskich szkół podstawowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim 2014/2015

III miejsce – Szkoła podstawowa nr 35

2014/2015
1. Konkurs fotograficzny organizowany przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
I miejsce – Szymon Florek IV OSSP– „Kapitan Fliper” – najciekawsze zdjęcie związane z bohaterami polskich i zagranicznych filmów animowanych dla dzieci
2. Międzynarodowy konkurs fotograficzny „Muzealne Spotkanie z Fotografią”
wyróżnienie – Magdalena Grodzka IV LP- cykl trzech prac „Kobieta Rembranta”
wystawa pokonkursowa- fotografie Karoliny Orlik, Moniki Smetaniuk i Darii Chruścinskiej LP
3. Konkurs plastyczny „Przyśniła mi się sowa…” Klub Edukacyjny MĄDRA SOWA
I miejsce – Malwina Macalik VI SP
4. Konkurs plastyczny „Ale Człowiek o tym nie wie” Ruda Śląska
wyróżnienie – Agnieszka Gryzek IV SP
5. Miejski konkurs plastyczno-fotograficzny „Co kwitnie we wrześniu, w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu”
I miejsce – Joanna Opołczyńska III LP, praca nr 1 „Życie”
II miejsce – Szymon Florek IV OSSP, praca nr 2 „Biel nade wszystko”
7. VIII Zabrzański Festiwal Kolęd i Pastorałek
III miejsce – Paulina Szyp VI OSSP
8. Ogólnopolskie Biennale Dekorowania Wnętrz – Warszawa
II miejsce – Karolina Sikorska III LP, „Projekt wnętrza BARU MLECZNEGO”
Zakwalifikowane do II etapu:
Patrycja Bereska, Aleksandra Mróz, Małgorzata Ullmann, Paulina Woźniczka III LP
9. Konkurs na „Projekt aranżacji wnętrza holu ZBM-TBS”
I miejsce – Patrycja Bereska III LP
II miejsce – Małgorzata Ullmann III LP
10. Igrzyska Młodzieży Szkolnej województwa śląskiego w Badmintonie – finał
IV miejsce – reprezentacja SP 35: Dawid Mroncz i Tymoteusz Lesiak VI SP
11. VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – EKSLIBRIS
„Pierwiastek antyczny w twórczości Jacka Malczewskiego”
II nagroda – Helena Malczewska V OSSP
III nagroda – Paulina Jęczmyk III LP
Nominowane do nagród i wyróżnień:
Brych Urszula V OSSP
Curyło Marta (2 prace) II LP
Kwas Jesika V OSSP
12. Ogólnopolski Przegląd Rysunku, Malarstwa i Rzeźby – CEA dla makroregionu południowo – zachodniego
V miejsce  – kwalifikacja do III etapu – finałowego – Monika Smetaniuk III LP, rysunek i malarstwo
Zespołowo szkoła zajęła 7. miejsce
13. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze
III miejsce – reprezentacja Szkoły Podstawowej 35
14. Regionalny konkurs malarski „Schenkusiem w alternatywny świat” DB Schenker
I miejsce – Adam Pracz, SP 35 Zabrze – kategoria SP klasy I-III
I miejsce – Marcin Szymczyk, SP 35 Zabrze – kategoria SP klasy IV-VI
II miejsce – Wojciech Pracz, SP 35 Zabrze – kategoria SP klasy IV-VI
III miejsce – Jessica Staros , SP 35 Zabrze – kategoria SP klasy IV-VI
I miejsce – Adrianna Kędzierska, OSSP Zabrze, kategoria gimnazjum
II miejsce – Laura Dera, OSSP Zabrze, kategoria gimnazjum
III miejsce – Marta Gajewska, OSSP Zabrze, kategoria gimnazjum
I miejsce – Sara Baron, OSSP Zabrze, kategoria szkoła ponadgimnazjalna
II miejsce – Samanta Haluza, OSSP Zabrze, kategoria szkoła ponadgimnazjalna
III miejsce – Julia Lipiec, OSSP Zabrze, kategoria szkoła ponadgimnazjalna
15. 18. Międzynarodowy Festiwal Rysowania Zabrze 2015
GRAND PRIX – Paulina Jęczmyk III LP
I miejsce – Paulina Jęczmyk III LP, kategoria 17-20 lat, szkoły plastyczne
I miejsce – Barbara Podobińska II OSSP kategoria, kategoria 14-16 lat
wyróżnienie – Paulina Jęczmyk III LP, kategoria 17-20 lat, szkoły plastyczne
wyróżnienie – Izabela Mroncz III OSSP, kategoria 14-16 lat
wyróżnienie – Piotr Jóźwiak III OSSP, kategoria 14-16 lat
16. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH 2015 – V edycja MDK w Krakowie w kategorii: formy przestrzenne
II miejsce – Małgorzata Ullmann III LP
III miejsce – Żaneta Gula V OSSP
17. Konkurs graficzny „Pejzaż architektoniczny Śląska” DK w Rudzie Śląskiej
I nagroda – Joanna Opołczyńska III LP
II nagroda – Katarzyna Olesiak IV OSSP
III nagroda – Agata Puławska III LP
18. VII edycja konkursu fotograficznego
„Kreatywne Zabrze – Światłem malowane” 2015
I nagroda – Marta Curyło II LP, „Słoneczna noc” – kategoria do 18 lat
wyróżnienie – Małgorzata Skolmowska IV OSSP, kategoria do 18 lat
I nagroda – Joanna Opołczyńska III LP, „Spotkanie z przeszłością” – kategoria od 18 lat
19.  Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych Częstochowa 2015
wyróżnienie – Justyna Kurowska
wyróżnienie – Sylwia Sowa
wyróżnienie – Alicja Saternus

20. XII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i malarstwa uczniów średnich szkół plastycznych
Wyróżnienie malarstwo – Kamila Wronka
Zakwalifikowane do wystawy: Justyna Kulik, Karolina Kowalska, Dominika Latosiewicz, Dżesika Zemsta

21. Konkurs  K-DRON  przedmiot inspirowany K-dronem Janusza Kapusty UM Zabrze
II miejsce  – Urszula Brych
III miejsce  – Andżelika Szatan, Jakub Marek

2013/2014

17. Międzynarodowy Festiwal Rysowania Zabrze
I miejsce – Barbara Podobińska II OSSP kategoria 14-16 lat  

„Kreatywne Zabrze 2013 – Życie Miasta”

I miejsce – Michał Ludynia  – „Kreatywna młodzież”  w kategorii do 18 lat
wyróżnienie specjalne – Angelika Wilga IV LP
wyróżnienie – Szymon Florek III OSSP
wyróżnienie  – Małgorzata Ullmann II LP
wyróżnienie – Helena Malczewska IV OSSP

Konkurs fotograficzny  „Bogactwo historyczne Zabrza” w ramach Skarbnikowych Godów

I nagroda – Karolina Orlik II LP

Miejski konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Mówimy Tuwimy”          

wyróżnienie i nagroda publiczności – Martyna Pluczyk i Tobiasz Frączek IV LP

Konkurs na projekt polskiej biżuterii patriotycznej XXI wieku

I  miejsce – ex aequo Paulina Jęczmyk – kolia & Katarzyna Stychno – kolczyk II LP
II  miejsce – ex aequo Maja Cimcioch – wisior & Karolina Orlik – kolia I OSSP / II  LP
III miejsce – Kamil Pytel – pieszczocha I OSSP

VI edycja Konkursu fotograficznego „KREATYWNE ZABRZE – Kulturalni w Europie”

nagroda główna – Szymon Florek – „Na kopalni”  w kategorii do 18 lat
nagroda główna – Aleksandra Baran – „Radosna wiosna” w kategorii powyżej 18 lat
wyróżnienie – Angelika Szatan za pracę „Razem tworzymy Europę”  w kategorii do 18 lat
wyróżnienie – Małgorzata Ullmann za pracę „Europejskie Puzzle” w kategorii do 18 lat
wyróżnienie – Magda Rozum za pracę „Od 10 lat w Europie” w kategorii do 18 lat
wyróżnienie – Żaneta Gula za pracę „Skok z balonem” w kategorii do 18 lat
wyróżnienie – Aleksandra Baran za pracę „Młode serce” w kategorii powyżej 18 lat

VIII Regionalny  Konkurs Piosenki Religijnej „Pieśń niesiemy w darze”

III miejsce – Julia Stachura V SP

IX edycja Miejskiego Konkursu Piosenki Religijnej „Zaśpiewajmy Panu pieśń nową”

I miejsce – Julia Stachura  V SP
V miejsce – Paulina Szyp V OSSP

I Mistrzostwa Zabrza Młodzieży Szkolnej w Układaniu Kostki Rubika

III miejsce  – Kamil Pytel I OSSP

2012/2013

III Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych “TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH – WOBEC ŚWIATA 2013”

wyróżnienie – Dominik Urbański – cykl “Matka i córka” IV LP
wyróżnienie –  Joanna Kołakowska –  zestaw  prac “Świat w trójwymiarze” IV OSSP

Ogólnopolski  Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych Częstochowa

wyróżnienie – Katarzyna Tabath
wyróżnienie –  Daniel Grabowski
wyróżnienie – Dominik Urbański

Międzynarodowy  konkursie dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią” 2013

I miejsce – Joanna Kołakowska – zestaw zdjęć  „Inspiracja kubizmem”
wyróżnienie – Kamila Jasińska – zestaw zdjęć „Nowa forma”

XVI Międzynarodowy Festiwal Rysowania Zabrze

GRAND PRIX – Klaudia Sznura lat 18
2011/2012

„Sportowe wspomnienia zatrzymane w kadrze-Barbórka Cup 2011”

I miejsce rysunek – Paulina Brosz i Kamila Jasińska „Kolor ruchu”  LP
I miejsce fotografia –   Karolina Pach „Marzycielki”  LP
II miejsce  fotografia – Barbara Sałyga  „Bez ograniczeń”  LP
III miejsce  fotografia – Iwona Wasser „Ruch przejście”  uczennica LP

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja przygoda w Muzeum” czerwiec 2012

II miejsce -Paulina Brosz LP
nagroda Prezydenta Miasta Zabrze -Patrycja Budny OSSP
wyróżnienie – Andżelika Wilga LP
wyróżnienie – Anna Kozak LP
wyróżnienie – Karolina Wojciechowska OSSP

Konkurs fotograficzny z okazji 90 urodzin miasta Zabrze

I miejsce – Karolina Kowalska LP

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez Ram”

nagroda specjalna – Daniel Wojsz

XX Jubileuszowy Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski “Kazimierz Biskupi 2012”         

wyróżnienie – Małgorzata Jeniec i Bartłomiej Walisko

I Ogólnopolskie Biennale Dekorowania Wnętrz Warszawa       

wyróżnienie – Sara Malicka i Franciszek Żur -projekt wnętrza inspirowanego designem polskim lat 50 – i 60-tych.

V  Zabrzańska Frankofoniada – konkurs „A la recherche du talent” marzec 2012

III miejsce – Agata Kocur V OSSP malarstwo „Paryski zachód słońca”

XV  Międzynarodowy Festiwal  Rysowania Zabrze
wyróżnienie – Bartłomiej Walisko
wyróżnienie – Daniel Wojsz
wyróżnienie – Sara Malicka
wyróżnienie – Małgorzata Jeniec
wyróżnienie – Grażyna Malek

2010/2011

Warsztaty artystyczne „Multimedia w sztuce” Katowice  17 – 19 listopada 2010 r.                   

wyróżnienie – Aleksandra Rutkowska, Robert Mrowiec LP

X Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych                                I nagroda w malarstwie Joanna Dutka „Przestrzeń postindustrialna” OSSP

 III nagroda w rysunku Mateusz Ogrodowski zestaw 3 prac „ Autoportret”, „ Aktorstwo”, „ Ja i mój brat” OSSP

Prace malarskie oraz rysunkowe naszych uczniów zakwalifikowane na wystawę pokonkursową:
Joanna Bełdyk, Katarzyna Pasternak, Irmina Tota, Sabina Lach LP i OSSP

Ogólnopolski przegląd wyróżnionych prac dyplomowych szkól plastycznych Częstochowa
wyróżnienie Bartłomiej Leszek –  animacja „Carbon Man” OSSP
wyróżnienie Grzegorz Owczarek – projekt użytkowego kroju pisma „Linearis Sans” OSSP
wyróżnienie Monika Marcysiak – cykl fotografii „Dżijometrikal siti” LP

Konkurs „Nowe horyzonty edukacji filmowej” 2 czerwca 2011 Warszawa

I nagroda Bartosz Fatek i Piotr Solorz – film „Moja historia” OSSP

Kreatywne Zabrze – konkurs fotograficzny

I nagroda  – Paweł Matusiak (M. Fraus, M.Wieczorek)

14. Międzynarodowy Festiwal Rysowania

Wyróżnienie – Julia Biegańska LP
Wyróżnienie – Karolina Kowalska LP

2009/2010

XIII Międzynarodowy Festiwal Rysowania Zabrze
GRAND PRIX – Monika Kopańska OSSP
wyróżnienie – Irmina Tota OSSP kategoria 17-20 lat
wyróżnienie – Klaudia Sznura OSSP 14-16 lat
wyróżnienie – Bartłomiej Walisko LP 14-16 lat
wyróżnienie – Magdalena Dymarz OSSP 14-16 lat

2008/2009

IX Ogólnopolskie Biennale Rysunku i malarstwa uczniów szkół średnich szkół plastycznych

I nagroda malarstwo – Karolina Wilka (mgr A. Andryszczak)
II nagroda rysunek  – Natalia Chwalik (E. Zajler-Płatek)

Przegląd rysunku i malarstwa, rzeźby uczniów piątych klas OSSP i trzecich klas LP

I nagroda malarstwo – Paweł Siodłok (A. Andryszczak, K. Rumin) marzec 2009

XII Międzynarodowy Festiwal Rysowania 2009

I nagroda Karolina Gubała

2006/2007

Konkurs o indeks ASP Gdańsk – Hestia

I miejsce – Martyna Wolny  (T. Tobolewski)

Przegląd rysunku i malarstwa rzeźby przed ostatnich klas

II miejsce – Martyna Kurek
XI miejsce – Anna Spyra
Wyróżnienie – Dawid Cmok

VIII Biennale Rysunku i Malarstwa uczniów starszych klas

Wyróżnienie malarstwo – Martyna Wolny