MFR W ZABRZU

Szanowni Państwo, ze względu na pandemię koronawirusa, 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Rysowania w Zabrzu odbędzie się w przestrzeni cyfrowej. Obecna edycja festiwalu, wyjątkowo nie będzie miała formy konkursu a będzie promocją SZTUKI i prac uczestników.
Festiwal Rysowania w Zabrzu w tym wyjątkowym dniu, od wielu lat zmienia nasze miasto w światową stolicę rysunku, a teraz dzięki edycji online i za pomocą działań w sieci, możemy dotrzeć jeszcze dalej!
Kontynuując tradycję festiwalu rysowania postaci z natury tematem jest POSTAĆ W DOMOWEJ PRZESTRZENI, jest to temat, który pozwoli uchwycić czas odizolowania, w tym trudnym okresie a jednocześnie dzielenia go ze sobą, domownikami i rodziną. Ujęcie w rysunku członków rodziny i utrwalenie chwili podkreśla Metropolitalne Święto Rodziny, które rok rocznie splata się czasowo z naszym Festiwalem.
Zachęcamy do zabawy i rysowania! #stayhomeanddraw / #zostanwdomuirysuj

ZADANIA UCZESTNIKA:

Kontynuując tradycję festiwalu rysowania postaci z natury:
1. NARYSUJ POSTAĆ W DOMOWEJ PRZESTRZENI na dowolnym formacie
(nieprzekraczającym B1) i w dowolnej technice.
2. Opublikuj jako post na oficjalnym profilu Międzynarodowy Festiwal Rysowania – Official,
opisując swoją pracę w treści posta podobnie jak to było w poprzednich edycjach:

Imię:
kategoria wiekowa (znajdziesz w opisie na wydarzeniu):

(Możesz nominować do podjęcia wyzwania i narysowania postaci, trzy osoby w treści Twojego opisu.)

3. Jeśli Twój post zostanie zatwierdzony jako zgodny z regulaminem, zostanie opublikowany na profilu MFR-official.

HARMONOGRAM MFR:

29 maja 2020 r., o godz. 9.00 wystartuje Festiwal i trwać będzie do 5 czerwca 2020r.
– w tygodniu festiwalowym możecie spodziewać się atrakcji w postaci filmów z wizyt w pracowniach artystów pokazujących swój warsztat wszystkim sympatykom Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. Materiały będą publikowane na profilu MFR-official.

Regulamin 23. MFR w Zabrzu – online:

mfr 2020 online – regulamin

Zapraszamy na Festiwal oraz do śledzenia informacji na naszym facebook’u.

ENG

Dear Sirs,

Due to coronavirus pandemic, the 23rd edition of the International Drawing Festival in Zabrze will be held in digital form. The current edition of the festival exceptionally will not have the form of a competition, but it will be the promotion of ART and drawings of participants.

On this special day the Drawing Festival in Zabrze has turned our city into the world capital of drawing for many years, and now thanks to on-line edition and on-line activities we can reach even further!

Continuing the tradition of the festival, which consists in drawing a character by nature, the theme is A PERSON AT HOME SPACE. It is a theme that will enable to capture the time of isolation in this difficult period and sharing this time with each other and family members. Including the family members in the drawing and capturing this moment is emphasized by the Metropolitan Family Festival, which annually intertwines with our Festival.

We encourage you to have fun and draw! #stayhomeanddraw / #zostanwdomuirysuj

TASKS FOR PARTICIPANT:

Continuing the festival tradition of drawing a character by nature:
1. DRAW A PERSON AT HOME SPACE on any format (not exceeding B1) and in any technique.
2. Publish it as a post on the official profile of the 
Międzynarodowy Festiwal Rysowania – Official, describing your work in the post similarly as it was during previous festival editions:

Name:
Age category (it can be found in the event description):

(In your description you can nominate three persons to take on the challenge and draw a character.)

3. If your post is accepted to be in accordance with the regulations, it will be published on the MFR-official profile.

SCHEDULE OF THE INTERNATIONAL DRAWING FESTIVAL:

The festival will start on the 29th May 2020 at 9:00 a.m. and it will last until the 5th June 2020
– in the festival week you can expect attractions in the form of movies from visits to artists’ studios showing their workshop to all supporters of the International Drawing Festival. The materials will be published on the MFR-official profile.

DE:

Aufgrund der COVID-Pandemie wird das 23. Internationale Festival des Zeichens in Zabrze online stattfinden. Das diesjährige Festival wird ausnahmsweise keine Form eines Wettbewerbs haben, sondern es wird eine Förderung der Kunst und der Werke der Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben.

Das Festival des Zeichens in Zabrze hat an dem besonderem Tag unsere Stadt seit vielen Jahren zur Welthauptstadt des Zeichnens gemacht. Dank des Online-Festivals und der Online-Aktivität können wir jetzt noch weiter gehen!

Fortsetzend die Tradition des Festivals des Zeichens der Charaktere von Natur, wird das diesjährige Thema Person zu Hause sein. Es ist ein Thema, das die Zeit der Isolation in dieser schwierigen Zeit einfängt, die gleichzeitig miteinander, mit Familienmitgliedern geteilt wird. Die Einbeziehung von Familienmitgliedern in die Zeichnung 0und Erfassung des Moments unterstreicht auch das Metropolitale Fest der Familie, das jedes Jahr mit unserem Festival zeitig verflochten ist.
Haben Sie Spaß und Zeichnen Sie! #stayhomeanddraw / #zostanwdomuirysuj

AUFGABEN DER TEILNEHMER UND TEILNEHMERINNEN:
Fortsetzung der Tradition des Festivals des Zeichnens von Personen aus der Natur:
1. Zeichnen Sie eine Person in ihren Heimraum in einem beliebigen Format
(nicht mehr als B1) und in einer beliebigen Technik.
2. Veröffentlichen Sie die Zeichnung im offiziellen Profil des Festivals – 
Międzynarodowy Festiwal Rysowania – Official
Beschreiben Sie Ihre Arbeit im Inhalt des Beitrags wie bei den früheren Festivals:
Name:
Alter/Alterskategorie (finden Sie in der Veranstaltungsbeschreibung):
(Sie können drei weitere Personen benennen, im Inhalt Ihrer Beschreibung, die sich der Herausforderung stellen und weitere Gestalten zeichnen.)
3. Wenn Ihre Zeichnung den Vorschriften entsprechend genehmigt wird, wird sie im offiziellen MFR-Profil veröffentlicht.

MFR-ZEITPLAN:

29. Mai 2020 um 9.00 Uhr beginnt das Festival und dauert bis zum 5. Juni 2020.
– In der Festivalwoche erwarten Sie Attraktionen in Form von Filmen von Besuchen in Künstlerateliers, die allen Unterstützern und Fans des Internationalen Zeichenfestivals ihren Workshop zeigen. 
Die Materialien werden im offiziellen MFR-Profil veröffentlicht.