RODO

Informacja o przetwarzaniu przez Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”) informuję, co następuje.

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu, kod pocztowy 41-810, ul. K. Sitki 55.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 1. Administrator wyznaczył Panią Patrycję Hładoń na Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którą Pan/Pani może skontaktować się pisemnie na adres: Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu, kod pocztowy 41-810, ul. K. Sitki 55 za pośrednictwem poczty elektronicznej: patrycja.hladon@informatics.jaworzno.pl lub numeru telefon: 668416144

Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych

 1. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana danych oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

– identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka,

– wykonywania czynności zgodnie z udzielona zgodą,

– zatrudnienia oraz świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

– wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:

 • Zapewnienia bezpieczeństwa osób imienia, w tym również monitoringu placówki – z zachowaniem prywatności i godności osób,

 • Dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora,

– innych celach, o ile są powiązane z ww. celami, tj. przeniesienie danych do archiwum, audytu, czynnościami statystycznymi.

Podstawa prawna przetwarzania

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

– art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów:

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe ,

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

 3. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej,

 4. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

– art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj.: wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie,

Okres, prze który dane będą przetwarzane

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 5 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przepisami prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane

 1. Administrator, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim Pana/Pani danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzystamy z usług podmiotów z nami współpracujących, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane, ale tylko jeżeli jest to niezbędne i odbywa się to zawsze na podstawie stosownych umów.

Sprzeciw lub wycofanie udzielonej zgody

 1. Pani/Pan może złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych. Administrator rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Wszystkie zgody wyraża Pan/Pani dobrowolnie. Zawsze w stosunku do danych dodatkowych (nieobowiązkowych) Pan/Pani może wycofać wszystkie lub niektóre zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pozostałe przysługujące prawa osób, których dane dotyczą

 1. Pani/Panu przysługuje także prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych dziecka, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych, z tym że nie może ono niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

Wymóg/dobrowolność podania danych osobowych, konsekwencje niepodania danych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych bądź być warunkiem zawarcia umowy, ich podanie jest niezbędne dla określonego celu.

Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku. Mogą z niniejszego wyniknąć konsekwencje określone w przepisach prawa.

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.

Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą profilowane. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Pani/Pana działania.

Dodaj komentarz